Služby

Základní prohlášení:                                                                                                   

Poslání domova: 

     Ideálem většiny z nás, je žít doma až do konce svého života. Přesto to někdy není možné. Ideál se často liší od skutečného života. Schopnost postarat se sám o sebe a o svou domácnost se s přibývajícím věkem zmenšuje.

Skutečný domov nahradit neumíme, přesto každému, kdo se pro pobyt v našem domově rozhodne, snažíme zachovat co největší možnou nezávislost a umožnit mu žít dále způsobem, na který byl zvyklý.


Cílová skupina:
      Charitní domov Opava je domov pro řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které z důvodu věku a nedostatečné soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pokud není Charitní domov Opava plně obsazen, ani neprobíhá jednání se zájemkyněmi o služby z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, přijímá domov sestry z jiných kongregací, dále kněze, kteří sloužili sestrám Kongregace, osoby, které pracovaly pro Církev. Při další volné kapacitě může být přijat ten, kdo přijme za své specifické poslání a cíle domova. Přednostně jsou přijímány ženy, protože Charitní domov je součástí ženského kláštera.


Charitní domov nepřijímá žadatele:
• pokud požadují nadstandardní služby, které Domov neposkytuje,
• pokud je plný stav obyvatel,
• pokud podle odborného lékařského posudku, nejčastěji z důvodu duševního onemocnění nebo závislostí, může narušovat společné soužití v Domově,
• pokud trpí přenosnou infekční chorobou v akutním stádiu.


          Cílem je pomoci obyvatelům co nejdéle udržet maximální kvalitu života, důstojnost a vlastní soběstačnost.

         

          Konkrétními cíli je pomoci každému obyvateli individuálně naplňovat jeho vlastní potřeby.
• Podpora a péče o tělo v míře, kterou každý obyvatel aktuálně potřebuje,
• podpora v udržování a rozvíjení osobních zájmů, vztahů s dalšími lidmi, možnost pracovat pro druhé (zahrada, výzdoba kaple, pomoc v čajové kuchyňce, jídelně, prádelně, ruční práce)
• možnost udržení a rozvíjení duchovního života (pravidelně navštěvovat kapli, účast na mši svaté, modlitba, osobní rozhovory).

 


      Naplňování těchto konkrétních cílů hodnotíme průběžně na základě individuálních plánů služby uživatelům.
      Dalším cílem Domova je poskytovat všem sestrám Kongregace jistotu, že mohou žít jako řeholnice až do konce života.


      Zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému obyvateli jako k jedinečnému, Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti.
Proto přistupujeme ke každému obyvateli s ochotou, pochopením, úctou, respektujeme jeho zvláštní potřeby a lidská práva.  Naše služba usiluje o maximální odbornost a co nejdelší zachování soběstačnosti obyvatel.


Sociální služby poskytované domovem:
      Charitní domov Opava poskytuje podle §49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardní rezidenční služby Domova pro seniory:
• ubytování,
• poskytnutí stravy,
• pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovody, poutě, přednášky a besedy, ubytování návštěv obyvatel, atd.),
• dopomoc a podpora v sebeobsluze a naplňování osobních zájmů a potřeb,
• aktivizační činnosti (vycházky do zahrady, půjčování knih a časopisů, možnost použití hromadných sdělovacích prostředků, předčítání literatury, pravidelné posezení u kávy s hudbou, v létě grilování na zahradě s hudbou, ruční práce, koncerty a další)
• jednání s úřady, zajišťování dokladů a jiných osobních záležitostí, pomoc při uplatnění občanských práv

 

Specifické služby domova:
• mše svatá
• návštěva kněze na pokojích na přání obyvatele

 

DOMOVNÍ ŘÁD

 

 Platnost

 

Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití v charitním domově. Domovní řád je závazný pro všechny obyvatele, a přiměřeně též pro návštěvy Domova. Při přijetí do Domova, před podpisem smlouvy, s ním musí být každý obyvatel seznámen. Domovním řádem se také řídí zaměstnanci Domova, kteří jsou povinni vytvářet prostředí a podmínky umožňující jeho dodržování.
Domovní řád musí být umístěn na místě přístupném pro každého obyvatele i návštěvu.

 

Přijetí do charitního domova

 

O přijetí obyvatele rozhoduje vedoucí Domova, vedoucí sociální péče a vedoucí úseku zdravotní péče na základě osobního jednání se zájemcem o pobyt a na základě podané žádosti. Zájemce o služby Domova dostává podrobné ústní i písemné informace o pravidlech poskytování služeb a o závazcích, které vyplynou ze smlouvy o poskytování služeb. Před uzavřením smlouvy musí zájemce předložit platné doklady a posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu podle §91 zákona 108/2006 Sb. Lékař musí stanovit případné diety a způsob ošetřování, resp. možná rizika pro ostatní obyvatele a personál.
Šaty a prádlo, které si obyvatel přináší do domova se zpravidla označí svým příjmením fixem na prádlo. Stejně tak se označují i později osobní věci a vlastní zařizovací předměty doplněné obyvatelem, jeho příbuznými nebo Domovem.

 


Zásady hygieny

 

Z důvodu ochrany před šířením infekcí jsou obyvatelé povinni zachovávat alespoň základní zásady osobní hygieny, zvláště mytí rukou po každém použití WC a koupel celého těla minimálně 1 x týdně. Personál pomáhá obyvatelům při osobní hygieně v rozsahu a způsobem, který si dohodnou s každým obyvatelem zvlášť v jeho osobním plánu služby. K osobní hygieně užívají obyvatelé vlastních, či pro ně vyhrazených pomůcek (ručníků, mýdla, hřebenů, holících strojků) a v případě, že dojde k jejich významnému znečištění, upozorní ošetřovatelský personál.
Pokud se objeví u obyvatele příznaky onemocnění, zejména průjmu, musí neprodleně upozornit personál a podřídit se protiepidemiologickým opatřením.
.
Na pokoji lze skladovat pouze trvanlivé potraviny, např. čokoláda, sušenky, káva apod. Ovoce a jiné potraviny podléhající zkáze musí být uloženy v ledničce nebo na jiném přijatelném místě, které lze čistit a dezinfikovat. Obyvatelé umožňují personálu za své přítomnosti kontrolu stavu uskladněných potravin a podle potřeby provedení úklidu v osobních věcech, pomůckách, ve skříních, stolcích, koupelnách apod.. V případě, že dochází k opakovanému nevhodnému uložení a zacházení s potravinami, může vedoucí Domova uchovávání potravin v pokoji zakázat. Toto musí být učiněno písemným zdůvodněným rozhodnutím.
Obyvatelé jsou podporováni, aby o své osobní věci pečovali v největší možné míře, které jsou schopni. Podle svých možností se tedy podílí obyvatel na úklidu svého pokoje. Průběžně pak umožňuje personálu větší úklid, vytření podlahy nejméně 3x týdně, mytí oken nejméně 2x do roka, převlékání lůžka při větším znečištění, ale nejméně 1x za měsíc a jiné úkony k uchování čistoty.

V Domově je dovoleno chovat drobná zvířata, pokud se o ně může obyvatel sám postarat, pokud zvíře nemůže roznášet infekční choroby a neobtěžuje přímo jiné obyvatele. Vedoucí Domova může na základě konkrétních podmínek a požadavků na zachování hygieny rozhodnout, zda chov zvířete povolí.

Personál je povinen s respektem a citlivě podporovat obyvatele, aby dodržovali rozumný denní rozvrh a chodili upraveni v čistém oděvu tak, aby v Domově bylo vytvářeno příjemné prostředí pro všechny.

Výjimky z všeobecného obvyklého rozvrhu, např. změna doby jídla, spánku, koupele, úklidu aj. , si domlouvá obyvatel ve svém individuálním plánu služby, tyto domluvy personál respektuje.
Zvláštní péče a pozornost je personálem věnována osobám se sníženou schopností být odpovědnými za své chování. K ochraně zdraví a majetku, zvláště před požárem, a k zajištění bezpečnosti jak postiženého obyvatele, tak i ostatních obyvatel Domova, má vedoucí právo učinit potřebná nezbytná opatření včetně upozornění ošetřujícího lékaře. Každé opatření, které by mohlo omezit svobodná rozhodnutí obyvatele Domova, je s obyvatelem či s jeho zákonným zástupcem předem projednáno a je písemně dokumentováno.

 


Protipožární ochrana a odpovědnost za škodu

 

Obyvatelé Domova musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, seznámit se s nimi a při mimořádných událostech se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců. Požární evakuační plán a Požární poplachové směrnice jsou vyvěšeny ve všech budovách na chodbách. Každý obyvatel má právo v případě nejasností požádat o vysvětlení těchto směrnic. Odpovědnou osobou je zde preventista, člen požární hlídky popř. vedoucí Domova.
V případě vzniku požáru je každý povinen požár ohlásit v ohlašovně požáru, to je v kanceláři od 6.30 – 15.30 hod. nebo službě ve dvorním traktu od 15.30 do 6.30 hod. Každý je povinen dle svých možností a charakteru hoření učinit vhodná opatření proti rozšíření ohně a v případě nutnosti opustit objekt. Obyvatel s sebou nesmí odnášet věci, které by mu bránily v pohybu či evakuaci.
Po předchozím souhlasu vedoucí Domova mohou obyvatelé používat vlastní elektrospotřebiče. Vařiče, žehličky a jiné elektrické přístroje, které se zahřívají na vysokou teplotu, mohou obyvatelé užívat jen na vyhrazených bezpečných místech stanovených vedoucí Domova. Používání vařičů a teplometů k vytápění pokojů a používání amatérsky vyrobených nebo upravených spotřebičů je v Domově zakázáno. Všechny přístroje v soukromém vlastnictví musí mít pravidelné revize dle předpisů a v případě závady musí být neprodleně z provozu vyřazeny. Každý obyvatel je povinen upozornit na možnou závadu a v případě nutnosti si dát přístroj odborně opravit.

Obyvatel odpovídá za věci, které mu byly Domovem dány do užívání, a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu či poškození jsou obyvatelé povinni bez prodlení oznámit.
V případě, že vznikne škoda na majetku Domova či majetku jiných osob a prokáže se, že ji zaviněně způsobil obyvatel Domova, je povinen ji v plné výši uhradit.

 

Kouření, požívání alkoholu

 

V areálu Domova je kouření povoleno pouze na vyhrazených místech v suterénu a na zahradě. Nedopalky se odkládají do popelníků či jiných nehořlavých, k tomu určených nádob, je zakázáno je odhazovat na trávníky a v zahradě. Při kouření obyvatel dbá na to, aby kouřem neobtěžoval ostatní obyvatele.
Pokud obyvatel Domova následkem požívání alkoholu nebo jiné omamné látky jedná tak, že narušuje pohodu a soužití v Domově, případně pokud znečistí sebe či okolí, může personál zajistit odvezení obyvatele na protialkoholní záchytnou stanici. Za případný mimořádný úklid či pomoc při očistě budou obyvateli účtovány plné náklady spojené s těmito úkony. Opakované rušivé chování pod vlivem omamných látek může vedoucí Domova vyhodnotit jako závažné porušení pravidel a ukončit s obyvatelem smlouvu o poskytování služeb.

Stravování

Jídla se obyvatelům podávají v jídelně, ve dvorním traktu v jídelně v I. NP. Těm obyvatelům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do jídelny dostavit, je podávána strava v jejich pokoji.
Časový rozvrh podávání stravy:

 

       snídaně         oběd        večeře
chodící obyvatelé v jídelně 8.00 - 8.50 11.45 - 13.00 17.00 - 18.00
ležící obyvatelé na pokojích 7.30 - 8.30 12.00 - 13.00 17.00 - 18.00
návštěva 8.00 - 8.30 11.30 - 12.00 18.00 - 18.30
personál 6.30 - 7.00 13.00 - 13.30 18.00 - 18.30

 

 

Individuálně podle osobního plánu služby nebo mimořádně po dohodě s personálem je možné jídlo vydat v jinou dobu, oběd však nejpozději do 14 hodin. Později může někdy kuchyně z hygienických a provozních důvodů vydat pouze náhradní stravu, zpravidla odlišnou od jídelního lístku. Obyvateli je též možné vydat jídlo v určenou dobu, aby si jídlo uschoval v ledničce a později týž den ohřál v mikrovlnné troubě.
Vaří se jedno hlavní jídlo podle jídelního lístku. Obyvatelé mají právo navrhovat pečujícímu personálu své požadavky na jídelní lístek, kterým se kuchyně postupně přizpůsobuje. Jednorázové požadavky na změnu stravy je nutno nejpozději den předem domluvit se službu konajícím personálem, nikoli s kuchařkou, která nesmí sama měnit jídelní lístek.
Celodenní strava pro diabetiky a ostatní diety je rozvržena dle platných norem a konzultována s ošetřujícím lékařem.
Pokud si obyvatel chce odnést jídelní nádobí, příbory a celý oběd nebo celou večeři z jídelny do pokoje či na zahradu, ohlásí to personálu a téhož dne vrátí použité nádobí do kuchyňky.

Vynášení zbytků jídel z Domova je zakázáno obyvatelům i návštěvám.
Na odděleních je obyvatelům k dispozici uvařený čaj. Jeho výměnu a doplňování provádí personál. Po předchozí dohodě s personálem a při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů může obyvatel či jeho host vařit na pokoji či v kuchyňce vlastní kávu nebo čaj.

 

Noční klid v Domově

 

Budova Domova se odemyká ve 5.00 hodin a zamyká ve 18.30 hodin. Doba nočního klidu je stanovena, ve dvorním traktu, od 22.00 hodin do 7.00 hodin a na hlavní budově, kde bydlí řádové sestry, od 21.00 – 4.30 hod. V době nočního klidu nesmí být obyvatelé zbytečně rušeni. Obyvatelky, které si chtějí přispat, sdělí tuto skutečnost noční službě a ta zajistí, aby jim snídaně byla vydaná později.
V případě potřeby může obyvatel přivolat pomoc noční služby. Služba v nočních hodinách vykonává úkony naléhavé a nezbytné péče v celé budově. Proto žádáme obyvatele o ohleduplnost a přivolávání služby jen v neodkladných záležitostech. Pokud noční služba poskytuje nezbytnou péči jinému obyvateli, nemusí vyhovět tomu, který žádá o pomoc s telefonováním, balením věcí, psaním dopisu a podobnými činnostmi, které je možné uskutečnit během dne.

 

 


Opuštění Domova a přechodný pobyt mimo Domov

Prosíme obyvatele, aby kvůli bezpečí a klidu vždy ohlásili odchod na vycházku pracovnici ve službě.
Pokud se jedná o dobu kratší než 24 hodin, oznamuje obyvatel svůj odchod přítomnému personálu. Obyvatel, který nemá své léky u sebe, si je vyžádá od zdravotní sestry, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Chce-li obyvatel opustit Domov na delší dobu, je povinen nejméně 2 dny před plánovaným odchodem odhlásit stravu u sociální vedoucí sociální péče v její nepřítomnosti u pracovnice, která má službu.
Obyvatelům doporučujeme, aby sdělili vedoucí sociální péče místo přechodného pobytu a plánovanou dobu, po kterou budou mimo Domov, aby se personál mohl na jejich návrat připravit.
Obyvatelům se zhoršeným zdravotním stavem dále doporučujeme, aby konzultovali opuštění Domova s ošetřujícím lékařem.

 

Individuální rozsah služeb péče a podpory

 

S každým obyvatelem domlouvá personál průběžně s čím potřebuje obyvatel pomoci, jak konkrétně má pomoc vypadat a v jakém má být rozsahu. To znamená, že pracovníci poskytují úkony osobní hygieny, podávání stravy a nápojů, oblékání, přemísťování, úklidu a doprovázení přesně v míře dohodnutých potřeb. Dělají pro obyvatele všechno, co si on nemůže udělat sám, doprovázejí a podporují obyvatele při těch úkonech, které si obyvatel může udělat pouze s dopomocí druhé osoby, a nanejvýš radí, ale nevykonávají za obyvatele ty činnosti, které on zvládá samostatně.
Rozsah služeb domlouvá s každým obyvatelem jemu určená tzv. klíčová pracovnice a spolu zapisují dohodnuté činnosti v obyvatelově individuálním plánu služby. Plán se může kdykoliv podle potřeby změnit. Individuální plán služby klíčová pracovnice spolu s obyvatelem nejméně 4 x ročně vyhodnocuje.

 


Kulturní a duchovní život

 

Obyvatelé si mohou ve společenské místnosti domova půjčovat knihy a tiskoviny. Televize se nachází ve společenské místnosti i na jednotlivých podlažích. Mohou také, se souhlasem vedoucí Domova, používat vlastní televizní a rozhlasové přijímače na pokojích (pokud jsou bezpečné a nejsou starší 10 let). Vlastní přijímače si každý obyvatel musí přihlásit a platit za ně koncesionářské poplatky ze svého důchodu.
V domově je každodenně prováděná aktivizační činnost. Obyvatelky se jí mohou zúčastnit.
Každému obyvateli je umožněno navštěvovat bohoslužby a přijímat svátosti. V případě potřeby má obyvatel právo na přivolání kněze. Obyvatelům podle jejich zájmu se nabízí
- denní mše svatá
- možnost návštěvy kněze na pokoji

Účast na kulturních akcích organizovaných Domovem je dobrovolná. Podle přání pomáhá domov obyvatelům s účastí na kulturních akcích ve městě.

Podle potřeby je obyvateli umožněno telefonování z přístroje na chodbách nebo na vrátnici. Způsob úhrady za telefonování je řešen ve smlouvě s obyvatelem.

Schránka na poštu hrazenou obyvatelem je umístěna na vrátnici a vybírána každý pracovní den ve 14.00 hod. Příchozí pošta pro obyvatele přichází do kanceláře, kde je roztříděna, a pak uzavřená je v tentýž den předána adresátům. Doporučenou poštu může proti plné moci obyvatele může přebírat vedoucí a účetní domova.

 

Návštěvy

 

Návštěvníci obyvatel jim přinášejí nenahraditelné podněty a jsou v Domově velmi vítáni. Návštěvy mohou obyvatelé přijímat buď na pokoji nebo ve společenské místnosti. Děti se mohou pohybovat po Domově jen v doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná po celou dobu návštěvy. Zvířata je možné brát do Domova pouze výjimečně se svolením vedoucí.
Návštěvy u obyvatel jsou možné v kteroukoliv denní dobu. S ohledem na provoz domova doporučujeme pravidelnou dobu návštěv, a to denně mezi 14. a 17. hodinou.
Pro jednotlivé obyvatele je možné domluvit výjimku včetně jednorázového rozšíření návštěvní doby.
Na základě doporučení hygienické služby mohou být návštěvy z rozhodnutí vedoucího Domova dočasně omezeny nebo zakázány. O tom jsou uvědomění obyvatelé na nástěnce a návštěvníci na vstupních dveřích.

 

Pohyb osob v areálu charitního domova:


Návštěvy mohou navštěvovat obyvatele na ošetřovatelském oddělení ve dvorním traktu. Do prostor klausury nemají přístup. Jsou pro ně vyčleněny místnosti pro návštěvy, zahrada a kaple, v případě řeholních oslav – jídelna.
Do areálu klausury mohou vstoupit volně všechny zaměstnané řeholní sestry a v pracovní době i civilní zaměstnanci – zdravotnice, uklízečky, pradlena a údržbář.
Ostatní zaměstnanci mají přístup pouze spolu s řeholní sestrou – obyvatelkou či zaměstnankyní.
Zaměstnanci firmy, kteří pracují v CHD, mají do prostor klausury přístup pouze se zaměstnancem, kterého určí vedoucí domova, popř. sestra představená. Mimo prostor klausury stačí, aby se ohlásili u vedoucí domova.


Úhrada za poskytované služby

 

Výše úhrad a způsob placení za poskytované služby jsou uvedeny ve „Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v charitním domově pro seniory“(čl.VI.), která byla s obyvatelem uzavřena. Podrobnosti stanovení úhrad upravuje směrnice č.13/2013 ředitele ČKCH. Při změně výše úhrady je vždy smlouva upravena písemným dodatkem.


Úschova cenných věcí

 

Při příjmu do Domova si může obyvatel v rámci fakultativních služeb uložit do úschovy u vedoucí sociální péče cennosti, peníze a vkladní knížky. Ta je povinna věci řádně označit resp. uložit tak, aby byla vyloučena jejich záměna, a vydat potvrzení o převzetí. Vedoucí sociální péče je povinna zajistit jejich bezpečné uložení – např. v trezoru – a na požádání je proti podpisu obyvateli vydat.
Domov neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost a jiné cennosti, které nepřevzal do úschovy.
V případě úmrtí obyvatele je přivolán lékař. Domov o úmrtí informuje osobu blízkou, kterou uvedl obyvatel ve smlouvě o poskytnutí služby sociální péče.
Pokud není projeven zájem ze strany příbuzných, vyřizuje pohřeb vedoucí CHD a sestra představená, které zajistí pohřební službu s ohledem na poslední známé přání zemřelého.
Vedoucí sociální péče zajistí soupis majetku zemřelého (zvláště všechny cenné věci jejichž reálná cena přesahuje 500,- Kč – rádio, televize, hodinky,…) a to za účasti dvou svědků. Majetek se v Domově uschová na vhodném místě.
Soupis majetku se předá notáři a na vyžádání osobě blízké uvedené ve smlouvě. Pozůstalost musí být uložena a může být vydána oprávněným osobám až poté, co příslušný soud pravomocně o dědictví rozhodne.


Porušování kázně a pořádku

 

Pokud je obyvatel neukázněný nebo hrubým způsobem porušuje Domovní řád (zejména opakované projevy alkoholismu v Domově, kouření na neschválených místech, přivlastňování si majetku ostatních obyvatel, úmyslné poškozování majetku Domova , rušení nočního klidu, vědomé narušování pokojného soužití ), může vedoucí učinit tato opatření:
ústní napomenutí – nejprve v soukromí, pak před svědky,
písemné napomenutí – učiněné a předané před svědky,
ukončení pobytu v Domově podle čl. VII odst.2) smlouvy o poskytnutí služby.
Jde-li o chování nebo jednání, jejichž posouzení či vyšetření patří do pravomoci policie, vedoucí Domova je povinna učinit příslušné oznámení.


Stížnosti

 

Domov vítá, když obyvatelé průběžně sdělují svá přání a připomínky ke kvalitě a způsobu poskytování služeb pečujícímu personálu (zaměstnancům) Domova. Pokud obyvatel není spokojen, má právo podle zákona podat stížnost na úroveň poskytované služby.
Stížnost na pracovníky nebo službu Charitního domova může podat každý obyvatel, stejně tak i osoba, kterou si obyvatel zvolil, aby ho zastupovala při vyřizování stížnosti. Domov se zabývá rovněž stížnostmi a podněty příbuzných a známých obyvatel, tyto stížnosti vždy personál projednává též s obyvatelem, kterého se stížnost týká.
Každá stížnost a způsob vyřízení je evidována a archivována. Stížnosti, podněty a připomínky nejméně 1x ročně vedoucí Domova analyzuje a poznatky se snaží využít při zlepšování kvality práce a zdokonalování poskytovaných služeb.
Vzájemné stížnosti obyvatel jeden na druhého nejsou řešeny podle tohoto předpisu

Stížnosti je možné podat osobně ústně kterémukoliv pracovníkovi Domova, vedoucí domova,vedoucí sociální péče, vedoucí úseku zdravotní péče,lékaři, knězi sloužícím v Domově a řeholnice představené konventu.
Ten, kdo přijímá ústní stížnost obyvatele, ji v přítomnosti obyvatele zapíše, přitom zaznamená i takové vyjádření nespokojenosti, které obyvatel sám nenazval stížností.
Písemně je možné podat stížnost jako zápis do schránek na připomínky a stížnosti, které jsou umístěny v I. a II. NP dvorního traktu a II. III. NP na hlavní budově. Vedoucí přímé péče kontroluje jednotlivé schránky, jednou týdně.
Stížnost je možné podat též písemně vedoucí Domova sestře Kláře Kuchejdové nebo řediteli Ing.Jaroslavu Dufkovi, Česká katolická charita, Domovy duchovních a řeholnic, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.
Vyřizování stížností: Pokud pracovník v přímé péči vyřešil stížnost na místě, vedoucí přímé péče zkontroluje, zda byl klient s řešením spokojen. Stížnosti písemné a ty ústní, které nebyly na místě upokojivě vyřešeny pracovníkem nebo vedoucí přímé péče, řeší vždy nadřízený pracovník toho, na kterého se stížnost vztahuje. Zodpovědný pracovník je povinen stížnost řádně prošetřit a do jednoho měsíce od podání stížnosti podat písemnou odpověď stěžovateli.
Odvolání:Pokud stěžovatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nezávislé instituce, jejichž adresy jsou uvedeny v předpise o stížnostech, který je vyvěšen na chodbě.


 

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 

Zdravotní péče je poskytována zdravotními sestrami na základě indikace ošetřujícího lékaře obyvatele. Lékař má k dispozici pracovnu sester nebo může navštívit svého pacienta na pokoji. Pořadí pacientů určuje vedoucí úseku zdravotní péče po dohodě s lékařem.
Vyzvednutí předepsaných léků zajišťuje zdravotnický personál.
Platba za léky nebo poplatky, které pojišťovna nehradí, probíhá průběžně, každý týden a každý obyvatel je povinen je zcela uhradit ze svého důchodu nebo jiných příjmů, ne však z příspěvku na péči.


Závěr

 

Jakoukoliv výjimku z Domovního řádu může povolit vedoucí domova, a to zpravidla po konzultaci s vedoucí sociální péče, vedoucí úseku zdravotní péče a klíčovou pracovnicí obyvatele. Povolená výjimka i s odůvodněním je zaznamenána do osobní dokumentace obyvatele, který výjimku získal.
Zaměstnanci i obyvatelé Domova mají právo navrhovat změny Domovního řádu. O opatřeních, která vedou ke změnám a k dodržování Domovního řádu plně rozhoduje vedoucí Domova, která je při rozhodování povinna řídit se požadavky Provozního řádu a směrnicemi ředitele ČKCH.
S každou změnou Domovního řádu musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci i obyvatelé Domova před začátkem platnosti změny.

 

Přihlášení