Služby

 
   

 

 

                                        

 

Poslání Domova:

Charitní domov  poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí.                                                 

S ohledem na možnosti domova se u každého klienta snažíme zachovat co největší možnou nezávislost a umožnit mu žít dále způsobem, na který byl zvyklý.

Druh a místo poskytování služby

 

Charitní domov Opava je zřizován Českou katolickou charitou, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Domov je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle par. 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Charitní domov je umístěn v pronajatých prostorách kláštera Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Kylešovská 8, Opava 1.

  

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří ženy, které z důvodu věku a nedostatečné soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby (zdravotní a sociální potřebnost). Jsou to: osoby, které přijmou za své, specifické poslání a cíle Domova, řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a osoby,popř.  kněží, kteří sloužili sestrám Kongregace, osoby, které pracovaly pro Církev a sestry z jiných kongregací .

Podmínkou je splnění  kritérií zdravotní a sociální potřebnosti. Cílovou skupinou jsou pouze ženy, protože Charitní domov je provozován v pronajatých prostorách ženského kláštera.

Charitní domov nepřijímá žadatele:

 • pokud požadují nadstandardní služby, které Domov neposkytuje,
 • pokud je plný stav klientů,
 • pokud podle odborného lékařského posudku, nejčastěji z důvodu duševního onemocnění nebo závislostí, může narušovat společné soužití v Domově,
 • pokud trpí přenosnou infekční chorobou v akutním stádiu.

Cílem je pomoci klientům co nejdéle udržet maximální kvalitu života, důstojnost a vlastní soběstačnost.

Konkrétními cíli je pomoci každému klientovi individuálně naplňovat jeho vlastní potřeby.

 • podpora a péče o tělo v míře, kterou každý klient aktuálně potřebuje,
 • podpora v udržování a rozvíjení osobních zájmů, vztahů s dalšími lidmi, možnost pracovat pro druhé (zahrada, výzdoba kaple, jídelně, prádelně, ruční práce)
 • možnost udržení a rozvíjení duchovního života (pravidelně navštěvovat kapli, účast na mši svaté, modlitba, osobní rozhovory).
 • uchovat vazby s příbuznými, u řádových sester s řeholní komunitou.

Naplňování těchto konkrétních cílů je hodnoceno průběžně na základě individuálních plánů služby klientům.

Dalším cílem Domova je poskytovat všem sestrám Kongregace jistotu, že mohou žít jako řeholnice až do konce života. 

Zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému klientovi jako k jedinečnému, Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti, proto je ke každému přistupováno s ochotou, pochopením, úctou, respektem k jeho zvláštním potřebám a lidských právům.

Naše služba usiluje o maximální odbornost a co nejdelší zachování soběstačnosti klientů.

 

Sociální služby poskytované domovem

Charitní domov Opava poskytuje podle §49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardní rezidenční služby Domova pro seniory:

 • ubytování ( včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla)
 • celodenní stravování,
 • ošetřovatelská a zdravotní péče
 • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovody, přednášky a besedy, atd.),
 • dopomoc a podpora v sebeobsluze a naplňování osobních zájmů a potřeb,
 • aktivizační činnosti (vycházky do zahrady, půjčování knih a časopisů, možnost použití hromadných sdělovacích prostředků, předčítání literatury, pravidelné posezení u kávy s hudbou, v létě grilování na zahradě s hudbou, ruční práce, koncerty a další)
 • podpora přirozených mezilidských vztahů – kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami
 • jednání s úřady, zajišťování dokladů a jiných osobních záležitostí, pomoc při uplatnění občanských práv

 

Základní principy poskytování služby

 

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Partnerský přístup zaměstnance ke klientovi
 • Udržování soběstačnosti klienta
 • Umožňování samostatného rozhodování klienta
 • Poskytování služeb dle aktuálních potřeb a situace klienta
 • Práva klienta na přirozené riziko při rozhodování
 • Respektování soukromí klienta
 • Zásada zachování mlčenlivosti

   

Vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle klientů

 

Domov vytváří podmínky, aby jeho klienti mohli uplatnit svou vůli a vyjádřit svá přání, potřeby, názory a rozhodnutí. Přání klientů jsou, pokud je to možné, zohledňována jak při celkovém nastavení služby (např. výběr mezi jednolůžkovým nebo dvoulůžkovým pokojem, doba večerní hygieny, čas vstávání aj.), tak při jednotlivých činnostech (např. zda se dnes chce klient účastnit aktivizace, bohoslužby aj.) Nicméně jsou limity dané provozem Domova – např. dobou výdeje stravy, takže není možné ve všem postupovat podle individuálních přání. Klienti jsou s Vnitřními pravidly domova seznámeni již při nástupu do Domova.

 

            Nejčastější příležitosti k uplatňování vůle klientů:

 

 • Klient má právo rozhodnout se o využití svého volného času. K aktivitám pořádaným Domovem je motivován.
 • Klient má právo odmítnout léčbu, hospitalizaci nebo dodržování diety (musí být předem kvalifikovaně a srozumitelně informován o následcích svého rozhodnutí).
 • Klient má právo, aby byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Z důvodu ochrany soukromí klientů zaměstnanci Domova respektují např. klauzuru.
 • Klienti jsou při vypracování individuálních plánů podporováni ve vyjadřování se ke své osobní situaci a k aktivnímu zapojování se do jejího řešení (vyplňování biografie – životního příběhu k nastavení individuálního plánu „na míru“).

  

 

Specifické služby domova:

 • denní mše svatá
 • udílení svátosti pomazání nemocných
 • návštěva kněze na přání klienta na pokoji

 

 

 

 

        

DOMOVNÍ ŘÁD

 

I. Předmět úpravy

Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití v Charitním domově. Domovní řád je závazný pro všechny klienty a pro návštěvy Domova. Při přijetí do Domova, před podpisem smlouvy, s ním musí být každý  klient seznámen. Domovním řádem se také řídí zaměstnanci Domova, kteří jsou povinni vytvářet prostředí a podmínky umožňující jeho dodržování.
Domovní řád musí být umístěn na místě přístupném pro každého klienta i návštěvu.

II. Přijetí do charitního domova

 O přijetí klienta rozhoduje  ředitel Domova, sociální pracovnice a vedoucí přímé péče na základě osobního jednání se zájemcem o pobyt a na základě podané žádosti. Zájemce o služby Domova dostává podrobné ústní i písemné informace o pravidlech poskytování služeb a o závazcích, které vyplynou ze smlouvy o poskytování služeb. Před uzavřením smlouvy musí zájemce předložit platné doklady a posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu podle §91 zákona 108/2006 Sb. Lékař musí stanovit, zda je klient vhodný pro přijetí do domova, případné diety a způsob ošetřování. Osobní věci vč. oblečení je nutno označit příjmením klienta před jeho nástupem nebo ihned po něm. Po domluvě je možno i označení věcí personálem.        

               

III. Zásady hygieny

Z důvodu ochrany před šířením infekcí jsou klienti povinni zachovávat alespoň základní zásady osobní hygieny, zvláště mytí rukou dle potřeby a koupel celého těla minimálně 1 x týdně. Personál pomáhá  klientům při osobní hygieně v rozsahu a způsobem, který si dohodnou individuálně s každým klientem v jeho osobním plánu služby. K osobní hygieně užívají klienti vlastní, či pro ně vyhrazené pomůcky (ručníky, mýdlo, hřebeny, holící strojky apod.).
Pokud se objeví u  klienta  příznaky onemocnění, zejména průjmu, musí neprodleně upozornit personál a podřídit se nutným  protiepidemiologickým opatřením.

Na pokoji lze skladovat pouze trvanlivé potraviny, např. čokoláda, sušenky, káva apod. Potraviny, které je nutno uchovávat v chladu se uskladňují v lednici. Personál provádí za přítomnosti klienta kontrolu uskladněných potravin, jejich kvalitu a expirační dobu. Podle potřeby a po domluvě personál provádí úklid osobních věcí klientů.
Klienti jsou podporováni, aby o své osobní věci pečovali v největší možné míře, které jsou schopni. Umožňují personálu úklid na pokojích – mytí podlahy 1 x denně, mytí oken 2 x ročně, převlékání lůžka nejméně 1 x týdně a další potřebné úklidové činnosti dle nutnosti.

V Domově je dovoleno chovat drobná zvířata, pokud se o ně může  klient sám postarat, pokud zvíře nemůže roznášet infekční choroby a neobtěžuje přímo jiné klienty. Ředitel Domova může na základě konkrétních podmínek a požadavků na zachování hygieny rozhodnout, zda chov zvířete povolí.

Personál je povinen s respektem a citlivě podporovat  klienty, aby dodržovali denní rozvrh a chodili upraveni v čistém oděvu.

Svá přání změn v denním rozvrhu si klient zaznamenává  při individuálním plánování poskytovaných služeb. Např. změna času podávání stravy, osobní hygieny, úklidu apod. Personál tyto změny dle možností respektuje.

 

IV. Protipožární ochrana a odpovědnost za škodu

Klienti Domova musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, seznámit se s nimi a při mimořádných událostech se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců. Požární evakuační plán a Požární poplachové směrnice jsou vyvěšeny ve všech budovách na chodbách. Každý klient má právo v případě nejasností požádat o vysvětlení těchto směrnic. Odpovědnou osobou je zde preventista požární ochrany, člen požární hlídky popř. ředitel Domova.
V případě vzniku požáru je každý povinen požár ohlásit v ohlašovně požáru, to je v kanceláři ředitele Domova od 6:00 do 14:30 hod. v pracovní dny nebo službě ve dvorním traktu od 14:30 do 6:00 v pracovní dny a 24 hod. ve dnech pracovního klidu. Každý je povinen dle svých možností a charakteru hoření učinit vhodná opatření proti rozšíření ohně a v případě nutnosti opustit objekt. Klient s sebou nesmí odnášet věci, které by mu bránily v pohybu či evakuaci.
Po předchozím souhlasu ředitele Domova mohou klienti používat vlastní elektrospotřebiče. Používání vařičů, teplometů k vytápění pokojů a používání amatérsky vyrobených nebo upravených spotřebičů je v Domově zakázáno. Všechny přístroje v soukromém vlastnictví musí mít pravidelné revize dle předpisů a v případě závady musí být neprodleně z provozu vyřazeny. Každý klient je povinen upozornit na možnou závadu a v případě nutnosti si dát přístroj odborně opravit.

Klient odpovídá za věci, které mu byly Domovem dány do užívání a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu či poškození jsou klienti povinni bez prodlení oznámit.
V případě, že vznikne škoda na majetku Domova či majetku jiných osob a prokáže se úmyslné zavinění klientem ,  je klient povinen ji v plné výši uhradit.

Z důvodů bezpečnosti a ochrany majetku jsou venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem.

 

V. Kouření, požívání alkoholu

 V  areálu Domova je kouření povoleno pouze na vyhrazeném místě u zadního vchodu dvorního traktu, které je vybaveno popelníkem. Je zakázáno odhazovat nedopalky na zem v celém areálu Domova . Na pokojích je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Pokud  klient Domova následkem požívání alkoholu nebo jiné omamné látky jedná tak, že narušuje pohodu a soužití v Domově, případně pokud znečistí sebe či okolí, může personál zajistit převoz klienta na protialkoholní záchytnou stanici. Za případný mimořádný úklid či pomoc při očistě budou klientovi účtovány plné náklady spojené s těmito úkony. Toto rušivé chování pod vlivem omamných látek může ředitel Domova vyhodnotit jako závažné porušení pravidel a ukončit s klientem smlouvu o poskytování služeb. Do Domova se rovněž nesmí přinášet zbraně, drogy či hygienicky závadné látky.

VI. Stravování

Strava se klientům podává v jídelně ve dvorním traktu v I. NP. Klientům, kteří nemohou nebo nechtějí jíst v jídelně, se strava podává na pokojích.

Časový rozvrh podávání stravy:

 

     snídaně

        oběd

       večeře

Klienti v jídelně

8.00 - 8.50

11.45 - 13.00

17.00 - 18.00

Klienti na pokojích

7.30 - 8.30

12.00 - 13.00

17.00 - 18.00

Návštěva

8.00 - 8.30

11.30 - 12.00

18.00 - 18.30

Personál

6.30 - 7.00

13.00 - 13.30

18.00 - 18.30

 

Individuálně, podle osobního plánu služby nebo mimořádně, po dohodě s personálem, je možné jídlo vydat v jinou dobu, oběd však nejpozději do 14 hodin. Později je možno z hygienických a provozních důvodů vydat pouze náhradní stravu, zpravidla odlišnou od jídelního lístku.
Podává se jedno hlavní jídlo podle jídelního lístku. Klienti mají právo navrhovat pečujícímu personálu své požadavky na doplnění stravy v jídelním lístku. Tyto změny konzultuje vedoucí kuchařka s nutriční terapeutkou a případnou změnu schvaluje ředitel domova s vedoucí úseku přímé péče.

Připravuje se dieta racionální (běžná strava bez omezení), s omezením tuků (šetřící), diabetická a diabetická s omezením tuků. Stravu je možno podle potřeby mechanicky upravit – strava krájená, mletá, mixovaná.
Celodenní strava pro diabetiky a ostatní diety je rozvržena dle platných norem a konzultována s ošetřujícím lékařem.

Pokud si přeje klient odnést stravu mimo jídelnu, nahlásí to ošetřujícímu personálu. Použité nádobí vrátí do kuchyňky na oddělení.

Na odděleních je k dispozici uvařený čaj. Klienti a návštěvy mohou v kuchyňkách používat varnou konvici, elektrickou plotýnku, mikrovlnou troubu a lednici bez poplatku. Jsou povinni uvedené spotřebiče udržovat v čistotě a zacházet s nimi šetrně. Rovněž mohou používat kuchyňské nádobí, které je nutno ihned po použití vrátit zpět.

 

VII. Noční klid v Domově 

Budova Domova se odemyká v 5.00 hodin a zamyká ve 19.00 hodin. Doba nočního klidu je stanovena, ve dvorním traktu, od 22.00 hodin do 7.00 hodin a v hlavní budově, kde bydlí řádové sestry, od 21.00 – 4.30 hod. V době nočního klidu nesmí být klienti zbytečně rušeni. Klientky, které chtějí spát déle, sdělí tuto skutečnost noční službě a ta zajistí, aby jim snídaně byla vydaná později.
V případě potřeby může klient přivolat pomoc noční služby. Službu mající personál provádí mimo jiné v pravidelných intervalech obchůzky všech pokojů klientek.
  


VIII. Opuštění Domova a přechodný pobyt mimo Domov

Pro bezpečí klientů je důležité, aby hlásili vycházky mimo Domov a opuštění areálu Domova službu konajícímu personálu.
Pokud se jedná o dobu kratší než 24 hodin, odhlásí si den dopředu stravu a u všeobecné sestry zajistí vydání léků na dobu jejich nepřítomnosti. Opouští–li klient Domov na delší dobu, je povinen nejméně 2 dny před plánovaným odchodem odhlásit stravu u sociální pracovnice, v její nepřítomnosti ošetřujícímu personálu a všeobecné sestře.
Klientům doporučujeme, aby sdělili sociální pracovnici místo přechodného pobytu a plánovanou dobu, po kterou budou mimo Domov.

 

IX. Individuální rozsah služeb péče a podpory

S každým klientem sestavuje určený klíčový pracovník individuální plán, v kterém zaznamenává konkrétní potřebné úkony a rozsah péče (tzn. např. podávání stravy, hygienická péče apod., v rozsahu provádí klient, s dohledem, s dopomocí, provádí personál). Při všech úkonech sebepéče se personál snaží udržovat a podporovat schopnost sebeobsluhy s přihlédnutím na individuální schopnosti každého klienta. Individuální plány péče se vyhodnocují a zaznamenávají dle potřeby, při změnách schopností klienta, nejméně co 6 měsíců.

 

 X. Kulturní a duchovní život

Klienti si mohou u aktivizačních pracovníků půjčovat knihy a tiskoviny. Televize se nachází ve společenské místnosti v přízemí a v 2. poschodí. Mohou také, se souhlasem ředitele Domova, používat vlastní televizní a rozhlasové přijímače na pokojích (pokud jsou bezpečné a nejsou starší 10 let). Koncesionářské poplatky za tyto přijímače si hradí klient sám. V Domově je každodenně prováděná aktivizační činnost. Klientky se jí mohou zúčastnit.
Každému klientovi je umožněno navštěvovat bohoslužby a přijímat svátosti. V případě potřeby má klient právo na přivolání kněze.

Účast na kulturních akcích organizovaných Domovem je dobrovolná. Podle přání pomáhá Domov  klientům s účastí na kulturních akcích mimo domov.

Listovní zásilky mohou klienti odevzdat ve vrátnici a zde jsou v pracovní dny předávány poštovní doručovatelce k odeslání.  Příchozí pošta je klientům doručena týž den. Pokud má klient zájem, může udělit plnou moc k přebírání doporučených zásilek řediteli domova a sociální pracovnicí, kteří doručí příjemci doporučenou poštu ihned po jejím převzetí.

 

XI. Návštěvy

Návštěvy a hosté jsou pro psychiku klientů nenahraditelně důležití a potřební. Klient mohou své návštěvy přijímat v budově Domova i v prostorách zahrady. Děti se mohou pohybovat po Domově jen v doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná po celou dobu návštěvy. Do Domova je rovněž povolen vstup s domácími zvířaty a zodpovídá za ně návštěvník, který zvíře přivedl.
Doporučená doba návštěv je denně v časovém rozmezí 14. až 17. hod. Po domluvě je možno navštívit klienta kdykoliv během dne výjimečně (u závažných zdravotních problémů klienta) i v nočních hodinách.
Na základě doporučení hygienické služby mohou být návštěvy z rozhodnutí  ředitele Domova dočasně omezeny nebo zakázány. O tom jsou uvědomění klienti na nástěnkách a návštěvníci na vstupních dveřích.

 

XII. Pohyb osob v areálu charitního domova


Návštěvy klientů se mohou pohybovat v prostorách dvorního traktu a zahrady, vstup do klauzury (soukromého obytného prostotu řeholních sester) je zakázán.
Do areálu klausury mohou vstoupit volně všechny zaměstnané řeholní sestry a v pracovní době i civilní zaměstnanci – zdravotnice, uklízečky, pradlena a údržbář.
Ostatní zaměstnanci mají přístup pouze spolu s řeholní sestrou – klientkou či zaměstnankyní.
Externí pracovníci mohou vstupovat do klausury pouze s doprovodem, který určí sestra představená nebo ředitel Domova. V areálu Domova a ve dvorním traktu se smí pohybovat jen se souhlasem ředitele domova.

Vstup klientům a návštěvám je zakázán do dílen, kotelny, kuchyně, sklepů a na půdu.


XIII. Úhrada za poskytované služby

 Výše úhrad a způsob placení za poskytované služby jsou uvedeny ve „Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v charitním domově pro seniory“(čl.VI.), která byla s klientem uzavřena. Podrobnosti stanovení úhrad upravuje směrnice č.13/2013 ředitele ČKCH. Při změně výše úhrady je vždy smlouva upravena písemným dodatkem.


XIV. Úschova cenných věcí

Klienti mají možnost uložit si cenné věci nebo finanční hotovost u sociální pracovnice v trezoru. Tyto jsou jim na vyžádání vydány zpět. O každém pohybu je vedena přesná dokumentace. O možnosti úschovy cenností jsou informováni sociální pracovnicí při jednání o přijetí do Domova
Domov neodpovídá za věci, vkladní knížky, peněžní hotovost a jiné cennosti, které  má klient u sebe.

 

XV. Porušování kázně a pořádku

Pokud klient hrubým způsobem porušuje Domovní řád (zejména opakované projevy nadužívání alkoholu v Domově, kouření na neschválených místech, přivlastňování si majetku ostatních klientů, úmyslné poškozování majetku Domova , rušení nočního klidu, slovní a fyzické napadání klientů nebo personálu, snižování či ohrožování důstojnosti klientů, omezování klientů hlukem nebo zápachem a jiné vědomé narušování pokojného soužití), může ředitel učinit tato opatření:

 • ústní napomenutí – v soukromí
 • ústní napomenutí před svědky (např. sociální pracovnice, vedoucí přímé péče) – v soukromí
 • písemné napomenutí, učiněné a předané před svědky (např. sociální pracovnice, vedoucí přímé péče)
 • ukončení pobytu v Domově podle čl. VII odst.2) smlouvy o poskytnutí služby.

Jde-li o chování nebo jednání, jejichž posouzení či vyšetření patří do pravomoci policie, ředitel  Domova je povinen učinit příslušné oznámení.

 

XVI. Stížnosti

Domov vítá, když klienti průběžně sdělují svá přání a připomínky ke kvalitě a způsobu poskytování služeb pečujícímu personálu (zaměstnancům) Domova. Pokud klient není spokojen, má právo podat stížnost na úroveň poskytované služby.
Stížnost na pracovníky nebo službu Charitního domova může podat každý klient, stejně tak i osoba, kterou si klient zvolil, aby ho zastupovala při vyřizování stížnosti. Domov se zabývá rovněž stížnostmi a podněty příbuzných a známých klientů, tyto stížnosti vždy personál projednává též s klientem, kterého se stížnost týká.
Každá stížnost a způsob vyřízení je evidována a archivována. Stížnosti, podněty a připomínky nejméně 1x ročně ředitel Domova analyzuje a poznatky se snaží využít při zlepšování kvality práce a zdokonalování poskytovaných služeb.
Vzájemné stížnosti  klientů jeden na druhého nejsou řešeny podle tohoto předpisu.

Stížnosti je možné podat osobně ústně kterémukoliv pracovníkovi Domova, řediteli domova, sociální pracovnici, vedoucí přímé péče, lékaři, knězi sloužícím v Domově a řeholnice představené konventu.
Ten, kdo přijímá ústní stížnost klienta, ji neprodleně zapíše, přitom zaznamená i takové vyjádření nespokojenosti, které klient sám nenazval stížností.
Písemně je možné podat stížnost do schránek na připomínky a stížnosti, které jsou umístěny v I. a II. NP dvorního traktu a II. III. NP v hlavní budově. Sociální pracovnice kontroluje schránky 1 x za 14 dní.
Stížnost je možné podat též písemně řediteli Domova nebo řediteli České katolické charity (zřizovateli Charitního domova Opava,), Česká katolická charita, Domovy duchovních a řeholnic, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.

Pokud pracovník v přímé péči vyřešil stížnost na místě, vedoucí přímé péče zkontroluje, zda byl klient s řešením spokojen. Stížnosti písemné a ty ústní, které nebyly na místě upokojivě vyřešeny pracovníkem nebo vedoucí úseku přímé péče, řeší vždy nadřízený pracovník toho, na kterého se stížnost vztahuje. Zodpovědný pracovník je povinen stížnost řádně prošetřit a do jednoho měsíce od podání stížnosti podat písemnou odpověď stěžovateli.

Pokud stěžovatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nezávislé instituce, jejichž adresy jsou uvedeny v dokumentu o stížnostech, který je dostupný ve společných prostorách.

 

XVII. Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je poskytována všeobecnými a praktickými sestrami na základě indikace ošetřujícího lékaře klienta. Lékař má k dispozici pracovnu sester nebo může navštívit svého pacienta na pokoji. Pořadí pacientů určuje zástupkyně vedoucí úseku přímé péče (staniční sestra) po dohodě s lékařem. Vizitu lékař provádí zpravidla 1 x týdně v pondělí od 9:00 hod. do 11:00 hod. nebo dle potřeby na vyzvání. V odpoledních a nočních hodinách jsou akutní a závažná zhoršení zdravotního stavu klientů řešeny přivoláním rychlé záchranné pomoci.
Vyzvednutí předepsaných léků zajišťuje zdravotnický personál.
Platba za léky nebo poplatky, které pojišťovna nehradí, probíhá jednou měsíčně a každý klient je povinen je zcela uhradit ze svého důchodu nebo jiných příjmů, ne však z příspěvku na péči.

 

XVIII. Závěr

Jakoukoliv výjimku z Domovního řádu může povolit ředitel Domova, a to zpravidla po konzultaci s vedoucí  přímé péče a sociální pracovnicí. Povolená výjimka i s odůvodněním je zaznamenána do osobní dokumentace klienta, který výjimku získal.
Zaměstnanci i klienti Domova mají právo navrhovat změny Domovního řádu. O opatřeních, která vedou ke změnám a k dodržování Domovního řádu plně rozhoduje ředitel Domova, který je při rozhodování povinen řídit se požadavky Provozního řádu a směrnicemi České katolické charity.
S každou změnou Domovního řádu musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci i klienti Domova před začátkem platnosti změny.

 

Bc. Hynek Závorka, ředitel domova

Platnost:

Od 1.9.2018

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení