Základní prohlášení

Základní prohlášení:                                                                                                   

Poslání domova: 

     Ideálem většiny z nás, je žít doma až do konce svého života. Přesto to někdy není možné. Ideál se často liší od skutečného života. Schopnost postarat se sám o sebe a o svou domácnost se s přibývajícím věkem zmenšuje.

Skutečný domov nahradit neumíme, přesto každému, kdo se pro pobyt v našem domově rozhodne, snažíme zachovat co největší možnou nezávislost a umožnit mu žít dále způsobem, na který byl zvyklý.


Cílová skupina:
      Charitní domov Opava je domov pro řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které z důvodu věku a nedostatečné soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pokud není Charitní domov Opava plně obsazen, ani neprobíhá jednání se zájemkyněmi o služby z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, přijímá domov sestry z jiných kongregací, dále kněze, kteří sloužili sestrám Kongregace, osoby, které pracovaly pro Církev. Při další volné kapacitě může být přijat ten, kdo přijme za své specifické poslání a cíle domova. Přednostně jsou přijímány ženy, protože Charitní domov je součástí ženského kláštera.


Charitní domov nepřijímá žadatele:
• pokud požadují nadstandardní služby, které Domov neposkytuje,
• pokud je plný stav obyvatel,
• pokud podle odborného lékařského posudku, nejčastěji z důvodu duševního onemocnění nebo závislostí, může narušovat společné soužití v Domově,
• pokud trpí přenosnou infekční chorobou v akutním stádiu.


          Cílem je pomoci obyvatelům co nejdéle udržet maximální kvalitu života, důstojnost a vlastní soběstačnost.

         

          Konkrétními cíli je pomoci každému obyvateli individuálně naplňovat jeho vlastní potřeby.
• Podpora a péče o tělo v míře, kterou každý obyvatel aktuálně potřebuje,
• podpora v udržování a rozvíjení osobních zájmů, vztahů s dalšími lidmi, možnost pracovat pro druhé (zahrada, výzdoba kaple, pomoc v čajové kuchyňce, jídelně, prádelně, ruční práce)
• možnost udržení a rozvíjení duchovního života (pravidelně navštěvovat kapli, účast na mši svaté, modlitba, osobní rozhovory).

 


      Naplňování těchto konkrétních cílů hodnotíme průběžně na základě individuálních plánů služby uživatelům.
      Dalším cílem Domova je poskytovat všem sestrám Kongregace jistotu, že mohou žít jako řeholnice až do konce života.


      Zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému obyvateli jako k jedinečnému, Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti.
Proto přistupujeme ke každému obyvateli s ochotou, pochopením, úctou, respektujeme jeho zvláštní potřeby a lidská práva.  Naše služba usiluje o maximální odbornost a co nejdelší zachování soběstačnosti obyvatel.


Sociální služby poskytované domovem:
      Charitní domov Opava poskytuje podle §49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardní rezidenční služby Domova pro seniory:
• ubytování,
• poskytnutí stravy,
• pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovody, poutě, přednášky a besedy, ubytování návštěv obyvatel, atd.),
• dopomoc a podpora v sebeobsluze a naplňování osobních zájmů a potřeb,
• aktivizační činnosti (vycházky do zahrady, půjčování knih a časopisů, možnost použití hromadných sdělovacích prostředků, předčítání literatury, pravidelné posezení u kávy s hudbou, v létě grilování na zahradě s hudbou, ruční práce, koncerty a další)
• jednání s úřady, zajišťování dokladů a jiných osobních záležitostí, pomoc při uplatnění občanských práv

 

Specifické služby domova:
• mše svatá
• návštěva kněze na pokojích na přání obyvatele

 

Přihlášení